Polgár Alapítvány logó

Archivum 3

2018. - 2021.

POLGÁR ALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEKÉRT


1027 Budapest, Jurányi utca 1-3., III. emelet


06-1-788-9295


info@polgaralapitvany.hu


Bankszámlaszámunk:
11702012-21229525


SZJA 1 % - adószámunk:
18129023-1-41
MÚLT
A Polgár Alapítvány az Esélyekért (PAE) működésének első tíz évében közel egymilliárd forintot fektetett, illetve csatornázott be a missziója szerinti célok megvalósításába.
JELEN
A 2007-ben életre hívott PAE 2018-ban alapvető koncepcionális, szervezeti és működési átalakításon megy keresztül.
JÖVŐ
A Polgár Alapítvány tevékenységét a jövőben integrátor-facilitátor szervezetként végzi: felkutatja a missziós célja érdekében tevékenykedő egyéneket, csoportokat, szervezeteket és programokat, számukra együttműködési platformokat (ügykoalíciókat) alakít ki és tart fenn.

<>

<>

<>

MÚLT
A Polgár Alapítvány az Esélyekért működésének első tíz évében közel egymilliárd forintot fektetett, illetve csatornázott be a missziója szerinti célok megvalósításába. A „hátrányos helyzetű, kiemelten a cigány közösségek és egyének helyzetének javítása érdekében” többféle beavatkozást is kipróbált a szervezet Szőke Judit irányításával.

Az első fejlesztési terület a foglalkoztatás volt, ahol a modellértékű és máig működő Kiút program életre hívásán és folyamatos támogatásán túl (amire a kifizetések 55%-a jutott, benne egy jelentős, az Európai Bizottság által folyósított összeggel) saját beavatkozások is megvalósultak három észak-magyarországi helyszínen.

Ezután az Alapítvány figyelme a tehetséggondozás felé fordult, az évek során szakmai és pénzügyi támogatást biztosítva sportban, művészetekben és iskolai teljesítményben kiemelkedő roma fiatalok százainak. A programokra a támogatások mintegy 25%-át fordította az Alapítvány, melyből jelentős rész állami és közvetített uniós forrás volt. A szakmai stábnak jelentős szerepe volt a Roma Tehetségsegítő Tanács létrehozásában.
A terepmunka során szerzett tapasztalatok rávilágítottak a kríziskezelés szükségességére. Az utóbbi években az Alapítványnak jelentős anyagi és különösen értékes tárgyi eszközöket sikerült megmozgatnia adományozási tevékenysége során. A napi szükségleteket enyhítő kampányokon túl különösen az olyan innovatív kezdeményezések arattak sikert, mint amilyen az optikai igények felmérését és a szükséges eszközök biztosítását széleskörű együttműködésben megszervező szemüveg-projekt.

Alkalmi jelleggel hagyományos donor tevékenységet is végzett az Alapítvány, több tucat, a hátrányos helyzetű településeken, közösségekben aktív civilszervezet kulturális, szociális, jogvédő, közösségszervező munkáját támogatva. Az Alapítvány munkáját az évek során számos önkéntes segítette, nekik is köszönhető, hogy egy rendkívül kis stábbal és infrastruktúrával (a kiadásoknak csupán 5%-át a működésre költve) tudta a fentieket megvalósítani.
PAE Diagram
JELEN
A 2007-ben életre hívott Polgár Alapítvány az Esélyekért (PAE) 2018-ban alapvető koncepcionális, szervezeti és működési átalakításon megy keresztül. Az utóbbi évek gyakorlatával szemben, amikor a saját programjainak megvalósítását helyezte tevékenységének fókuszába, visszatér az alapítói szándékhoz és innovatív együttműködési modelleket kíván támogatni, mégpedig a mai, jelentősen megváltozott társadalmi-szakmai közeghez alkalmazkodva.

Eddigi tevékenységei közül a foglalkoztatási lehetőségek fejlesztését a Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt, a tehetséggondozást és kríziskezelést pedig a frissen bejegyzett Új Start Alapítvány viszi tovább, itt folytatja a PAE korábbi szakmai stábja is Szőke Judit vezetésével. A PAE mindkét szervezetnek jelentős anyagi és működési támogatást nyújt és a kapcsolatok hosszú távú erősítésére törekszik, saját szakmai és szervezeti függetlenségét megőrizve, újradefiniálva.
A PAE az illetékesség elvét fókuszba helyezve, a roma önszerveződő kezdeményezésekre agenda-képző erőként tekint, saját feladatát abban látja, hogy őket összekösse, nekik teret nyisson, megfelelő fejlesztési folyamat után az érdekérvényesítési törekvéseiket támogassa, a roma mozgalom fejlődését annak szereplőin és az ő együttműködéseiken keresztül egészében is facilitálja, tevékeny szereplője legyen a nyilvánosság megteremtésének.
Ennek érdekében az elmúlt két és fél évben kifejlesztettük és kipróbáltuk az Ügykoalíciót, mint innovatív módszertant.
JÖVŐ
A Polgár Alapítvány tevékenységét a jövőben integrátor-facilitátor szervezetként végzi: felkutatja a missziós célja érdekében tevékenykedő egyéneket, csoportokat, szervezeteket és programokat, számukra együttműködési platformokat (ügykoalíciókat) alakít ki és tart fenn, ahol az általuk képviselt ügyekre közös megoldási javaslatokat fejlesztenek, ezeket a gyakorlatban tesztelik, és a megfelelő érdekérvényesítési eszközökkel és fórumokon hatékonyan képviselik.

Az alapítvány az egyéni kezdeményezések támogatása helyett a hasonló problémákra megoldást keresők összekapcsolódását segíti elő, közöttük a tapasztalatcsere, a programalkotás és az érdekképviselet, érdekérvényesítés megvalósításának feltételeit biztosítja, többek közt a hiányzó szaktudások, szakemberek beemelésével - ezt nevezzük ügykoalíciónak. A PAE arra törekszik, hogy a roma önszerveződő kezdeményezések és ügyvivők tevékenysége és elért eredményei hosszú távon is fennmaradjanak, ennek érdekében szakít a pályázatos gondolkodással, a felkarolt ügyeket és azok képviselőit az egész folyamaton keresztül elkíséri: a beazonosítástól a kidolgozáson át a beteljesítésig.
A PAE gondolkodásmódjának és tevékenységének alapja, hogy a romákra nem csupán mint kedvezményezettekre, hanem mint kezdeményező, egyenlő partnerekre tekint, a közös munka sikerességét az összes szereplő hatékony részvétele biztosítja. Az alapítvány nem szolgáltató szervezeteket keres, hanem olyan, érdekképviseleti irányban gondolkodó közösségeket és csoportokat, akik helyben konkrét tevékenységet végeznek, és miközben ezek fenntartásában vagy fejlesztésében érdekeltek, elhivatottak a további tanulás, a tapasztalatcsere, a szakmai együttműködés és rendszerszintű megoldások kidolgozása és képviselete iránt is. Az Alapítvány erőforrásait a kézzelfogható változásokat példázó és célzó gyakorlatok érdekében mozgósítja.
    

ÜGYKOALÍCIÓ

1. MI AZ ÜGYKOALÍCIÓ?

Az ügykoalíció (ÜK) roma, pro roma személyek és\vagy szervezetek közötti együttműködési rendszer, ahol a tagok - közösen kialakított célokkal és döntésekkel, kompetenciáiknak és kapacitásuknak megfelelő stratégiai szerepkörben - egy konkrét ügy képviseletén dolgoznak.

Ügykoalíció - 5

Célja: Az ügyek hatékony és sikeres képviselete, rossz (jog)gyakorlatok megváltoztatása, jó közpolitikai gyakorlatok terjesztése, az ügykoalícióban résztvevő önszerveződések megerősítése, roma ügyvivők képzése, tágabban az együttműködésre alapozva a roma érdekérvényesítő potenciál növelése, a roma emancipációhoz, helyi ellennyilvánossághoz való hozzájárulás, roma vezetők (ügyvivők) helyzetbe hozása.

Tevékenységek: Az ügykoalíció tagjai együttműködési platformot alakítanak ki, ezen közös megoldási, képviseleti javaslatokat fejlesztenek, ezeket kampányokon, egyéb érdekérvényesítő eszközökön keresztül hatékonyan képviselik, igyekeznek elfogadtatni, gyakorlatba ültetni. A Polgár Alapítvány az Esélyekért (PAE) két szinten dolgozik: facilitálja az ügykoalíció közös ügyének országos érdekérvényesítését; valamint fejleszti az ügykoalíciós tagokat és ügyvivőiket, támogatja őket ügyeik képviseletében, kezdeményezésük megvalósításában.

Várt hatás: Hosszú távon a roma önszerveződő szcéna, a roma mozgalom meg- és visszaerősödése, a közösség által hitelesített országos ügyvivők megjelenése, összehangolt érdekartikuláció, a tematizálás lehetőségének visszavétele.

MIÉRT?

A roma önszerveződő kezdeményezéseknek alacsony az érdekérvényesítési potenciálja, aminek gyökerét részint a társadalmi, politikai környezetben, részint a kezdeményezések izoláltságában látjuk. A helyzetet tovább nehezíti a területen aktív donorok támogatási politikája: a programok elsősorban életminőség javító szolgáltatásokra, kríziskezelésre fókuszálnak, azok kidolgozásában a romák nem, vagy csak ritkán vesznek részt, szinte kizárólag a programok kedvezményezettjeiként tekintenek rájuk. Ennek következtében a programok végeztével nem, vagy ritkán marad fenntartható eredmény, hosszabb távon is érzékelhető valódi változás.

A PAE koncepciójának alapja ezzel szemben az, hogy az illetékesség elvét fókuszba helyezve, a roma önszerveződő kezdeményezésekre agenda-képző erőként tekint, saját feladatát abban látja, hogy őket összekösse, nekik teret nyisson, megfelelő fejlesztési folyamat után az érdekérvényesítési törekvéseiket támogassa, a roma mozgalom fejlődését annak szereplőin és az ő együttműködéseiken keresztül egészében is facilitálja, tevékeny szereplője legyen a nyilvánosság megteremtésének.

HOGYAN?

Az Ügykoalíciót mint innovatív módszertant az elmúlt két és fél évben kifejlesztettük és kipróbáltuk. A pilot időszakot időben és módszertanilag hat különálló szakaszra bontottuk.

    

ÜGYKOALÍCIÓ

2. FELTÉRKÉPEZÉSI SZAKASZ

2018. augusztus – 2018. október

Ügykoalíció - 3

Kiválasztottuk a lakókörnyezetet mint tématerületet.

Azonosítottuk a témában (minőség, ellátottság, elérhetőség stb.) tevékenykedő egyéni és kollektív cselekvőket.

Megismertük a lakókörnyezettel kapcsolatos ügyeket és megoldásra váró problémákat.

Feltártuk a létező érdektörekvéseket és megismertük a témakörben dolgozó potenciális ÜK tagokat. Az elvárás az volt, hogy a feltérképezés az ügykoalíció tagok kiválasztását támogassa, ezáltal megfeleljenek az alábbi kritériumoknak:

 • Legyen közösségi beágyazottságuk
 • Nyitottak a másokkal történő partneri együttműködésre
 • Van helyi érdekérvényesítői tapasztalat és potenciál az országosra

Többkörös tereplátogatás és személyes találkozót követően kiválasztottuk az ÜK tagokat.

    

ÜGYKOALÍCIÓ

3. ELŐKÉSZÍTŐ-TERVEZÉSI SZAKASZ

2018. november – 2019. június

Az alapfeladatok ebben a szakaszban:

 1. együttműködési koncepció készítése
 2. a partneri viszonyok, a kohézió megteremtése és
 3. a csoportmunka kereteinek kialakítása voltak.
Ügykoalíció - 1

Az ügykoalíció tagjai a PAE stábjának facilitálása mellett közösen megírták a koncepciót, elkészítették a működési szabályzatot, benne a tagok vállalásaival a közös munka rendszerességéről, operatív kereteiről (döntéshozatali mechanizmusok, kommunikációs csatornák stb.)

A PAE feladatai facilitálás valamint a találkozók szervezése és lebonyolítása voltak.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

    

ÜGYKOALÍCIÓ

4. FEJLESZTÉSI FÁZIS

2019. július – 2020. február

A különböző feladatcsoportok beazonosítása után a PAE stáb koordinálásával az ÜK tagok három fő modult alakítottak ki:

 • A Kutatás modul szükséglet- és igényfelmérést végzett, feltárta a tématerület és a problémák hátterét.
 • A Fejlesztés modul facilitálta a tevékenységek, szükséges képzések, szolgáltatások meghatározását, a szerepek, felelősségek megfelelő kiosztását, a munkaterv megalkotását.
 • A Képviselet modul meghatározta az ügy kiválasztásának szempontrendszerét, facilitálta a közös ügy kiválasztását.
Ügykoalíció - 2

Ebben a fázisban az ügykoalíció tagjai beazonosították a közös ügyet: a lakókörnyezet témakört egy hosszadalmas, vitáktól sem mentes folyamat végén leszűkítették az áramszegénység ügyére.

Ezután kidolgozták a munkatervet, ebben véglegesítették a szerepeket, tevékenységeket, ütemezést, indikátorokat. Beazonosították a hiányzó kapacitásaikat.

A PAE feladatai ebben a szakaszban az ügykoalíció elemzéseinek, programalkotásának és a munkaterv készítésének támogatása, facilitálása voltak.

A szakmai stáb az ÜK igényeire reagálva beazonosította az ügykoalícióba beemelendő, hiányzó szakkompetenciákat képviselő szakértőket, és az ÜK-tagok is ajánlottak ilyeneket.

A folyamatot menet közben átterveztük, a tagok kompetencia szintje, meglévő ismereteikben mutatkozó hiány miatt be kellett iktattunk egy alapozó szakaszt.

A szakasz végére a célkijelölés tekintetében az volt elmondható, hogy az ÜK a stábbal (és az előzetesen is kalkulált társult tagokkal) együtt volt felkészültnek tekinthető a kampányra.

    

ÜGYKOALÍCIÓ

5. HELYI FEJLESZTÉSI SZAKASZ

2019. szeptember – 2020. augusztus

Ügykoalíció - 6

A helyi fejlesztés az ÜK program része, melyben érdekérvényesítési célzattal a PAE két elemet javasolt beépíteni:

 • a bázisépítést,
 • a fejlesztési tervben a tagok által megfogalmazott helyi ügy ellennyilvánosságát.

Fontos cél volt az ÜK tagok helyi beágyazottságának megerősítése és a helyi fejlesztés hozzájárulása az országos kampányhoz, az egyéni fejlődés erősítése.

Öt lépcsője volt:

 1. helyi felmérés
 2. tervezés
 3. megvalósítás
 4. beszámoló
 5. közös értékelés
    

ÜGYKOALÍCIÓ

6. KAMPÁNY SZAKASZ

2020. február – július

A kampány szakasz a kétéves ügykoalíciós program csúcspontja volt, ahol a közösen kifejlesztett módszerek tesztelésre, kipróbálásra kerültek. A témánk az energiaszegénységen belül az áramszegénység volt. A kampány stáb az ÜK tagokból, a PAE munkatársaiból és társult tagokból állt.

Ügykoalíció - 4

Az előzetesen megtervezett munkát az akkoriban kirobbanó világjárvány alaposan keresztülhúzta. Sem a kampánytervezési, sem a megvalósítási szakasz nem az előzetes elvárások szerint alakult. Offline rendezvényeket és találkozókat nem tudtunk tartani, a teljes tevékenységünket át kellett állítani online üzemmódba. Ezen kívül a járvány hatásai - a lezárások, a munkanélküliség, vagy éppen az áramszolgáltatás kikapcsolási moratóriuma – egy rapid újratervezést követeltek meg a teljes csapattól.

A kampánystáb munkacsoportjait nem az ÜK tagok vezették, hanem a korábbi kapacitásmérésnek és érdeklődésnek megfelelően közösségszervezési, kommunikációs, kutatási és képviseleti munkacsoportokban dolgoztunk közösen.

A munkát két szakaszra bontottuk:

 • 2020 tavaszi időszak: Covid-19 kapcsán egy kommunikációs kampány és egy az áramszegénység ügyét megjelenítő kampány valósult meg, melyben a követelésünk áramminimum biztosítása és adósságkezelés voltak.
 • 2020 nyarán pedig, az Európai Bizottság magyar képviselettel együttműködve szakmai konzultációkat szerveztünk az 2021-27-es Európai Uniós program és forrástervezés kapcsán, a fórumokon megalkotott javaslatokat eljuttattuk az Európai Bizottság magyarországi képviseletéhez.
    

ÜGYKOALÍCIÓ

7. LEZÁRÁS - FOLYTATÁS

2020. november – 2021. január

A lezárás során az ügykoalíciós folyamat mind az ÜK tagok, mind a stáb részéről értékelésre került.

Ügykoalíció - 7

A PAE a továbbiakban is kapcsolatban kíván maradni az ÜK tagjaival, annak érdekében, hogy az együttműködés eredményei - megerősödött kapcsolati háló roma és pro roma szervezetekkel, döntéshozókkal, közös fellépés az érdekérvényesítésben - fent maradjanak, akár tovább bővüljenek.

A belső hálózat fennmaradása, önjáró működésének kialakulása érdekében az elsődleges cél, hogy a kollégák szervezett formában is tartsák egymással a kapcsolatot. Járulékos cél lehet még a tagok szervezetei közötti együttműködések erősödése. Tagok kapcsolati hálója, együttműködési potenciálja bővüljön más roma, pro roma, civil szervezetekkel.

A PAE a további ÜK-k, egyéb programok tervezésénél szeretné biztosítani a korábbi tagok visszajelzéseinek, javaslatainak beépítését.

1. Beszámolók


2. SZJA 1%

 • 2020
 • 2020-ban 92.869,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet a szakmai szakértők megbízási díjára fordítottuk. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat!

 • 2019
 • 2019-ben 74.787,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet a szakmai szakértők megbízási díjára fordítottuk. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat!

 • 2018
 • 2018-ban 76.486,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet "A roma közösségi aktivizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei" címmel megszervezett kétnapos műhelymunka szállásköltségeire fordítottuk. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat!

 • 2017
 • 2017-ben 117.780,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet ösztöndíjazásra használtunk fel.

 • 2016
 • 2016-ban 300.881,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet a Futball ösztöndíj programban ösztöndíjazásra használtunk fel.

 • 2015
 • 2015-ben 346.709,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet a Futball ösztöndíj programban ösztöndíjazásra használtunk fel.

 • 2014
 • 2014-ben 394.402,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet a Futball ösztöndíj programban ösztöndíjazásra használtunk fel.

Ezúton is köszönjük a felajánlásokat!

3. Alapító okirat

STÁB

Gáspár Máté

Gáspár Máté - Igazgató

Olyan szervezetet hozunk létre, amely maga is mintát mutat az érintettek tapasztalatára építő, azt érzékenyen és pragmatikusan megtámogató, konkrét ügyeket sikerre vivő együttműködésből. Célunk, hogy szövetségeket alakítsunk a romák öntevékeny emancipációs programjainak fejlesztéséhez, elterjesztéséhez.
Német Erzsébet Anita

Német Erzsébet Anita - Szakmai vezető (kutatás)

Elkötelezett és közhasznú kutatásokat végzünk az érintettek bevonásával, együttgondolkodási keretet teremtünk a roma emancipáció támogatóinak, a folyamatos minőségfejlesztést és eredményeink fenntarthatóságát bizonyítékalapú működéssel biztosítjuk.
Zubek Adrienn

Zubek Adrienn - Szakmai vezető (fejlesztés)

Az illetékesség elvét szem előtt tartva, a hatékony részvételiségen alapuló képzésekkel, tudástranszferrel hozzájárulunk a roma önszerveződések sikerességéhez, a roma emancipáció pedig hozzájárul az ország sikerességéhez.
Rácz Béla

Rácz Béla - Szakmai vezető (képviselet)

A PAE stratégia egy olyan lehetőség lesz a roma mozgalom számára, amely segít kialakítani a vidéki és országos roma érdekképviselet alapjait, s ennek révén a roma közösségek hangja és érdekérvényesítő képessége szakmapolitikai és politikai változást generálhat a magyarországi romák életében.

Vajdáné Keresztessy Andrea - Pénzügyi és irodavezető

Adatvédelmi tájékoztató


Tisztelt Látogatónk!


Amikor Ön a www.polgaralapitvany.hu jelenlegi internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait NEM adja át számunkra. Személyes (vagyis az Ön személyével közvetlenül kapcsolatba hozható) adatok semmilyen módon nem kerülhetnek a kezelésünkbe, mivel:

 1. Jelenleg a weboldalunkon nincs beépített űrlap vagy bármilyen menüpont, ahol személyes adatokat (név, elérhetőség vagy más adatok) szükséges megadnia, hogy személyes kapcsolatba tudjon lépni velünk.
 2. Jelenlegi honlapunk nem használ sütiket (cookies), vagyis az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatosan rendszerünkben nem képződnek vagy tárolódnak automatikusan technikai adatok. Ha ettől eltérően más cookie eseményt tapasztal, az nem a mi weboldalunktól származik. Ilyen történhet akkor ha vírus vagy egyéb, esetleg kártékony program települt a gépére, vagy esetleg valamilyen böngésző bővítményt használ.
 3. A webszerver nem naplózza a weboldalunk meglátogatásakor végzett felhasználó tevékenységét.
 4. Statisztikai vagy reklám célból harmadik fél szolgáltatásait nem vesszük igénybe. A weboldalunkon nem használjuk a Google Analytics szolgáltatást.
 5. Jelenleg nincsen hírlevél szolgáltatásunk, amely feliratkozást, s ezzel járó adatközlést igényelne.

Látogatóink személyes adatainak kezeléséről szóló jelen tájékoztató csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Alapítványunk más tevékenységei során is kapcsolatba kerül természetes személyekkel, melynek során az előírásoknak megfelelően és az érintettek beleegyezésével kezeli személyes adataikat - erről Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunk szól.


Adatkezelőként fenntartjuk a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatunkat megváltoztassuk. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatásaink köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

Adatkezelést végző szervezet

szervezet neve levelezési cím telefon e-mail
Polgár Alapítvány az Esélyekért 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3. +36 (1) 788 9295 info@polgaralapitvany.hu

A Polgár Alapítvány Adatvédelmi Tisztviselő képviselője a CONSILIS DATA Kft.

Ezen tájékoztatónk a mindenkor hatályos törvényekkel összhangban készült, kiemelten figyelembe véve az alábbiakat:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR, azaz General Data Protection Regulation, magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet, kelt.: 2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről)
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről.
Budapest, 2018. május 25.

Gáspár Máté
Igazgató
Polgár Alapítvány az Esélyekért